Algemene Voorwaarden Briks d.d. 1 september 2015

Artikel 1: Definities
Opdrachtnemer: degene die een cursus/symposium/coachingstraject organiseert en daartoe met opdrachtgever een overeenkomst heeft gesloten.
Opdrachtgever: degene die zichzelf, dan wel een ander als cursist heeft aangemeld/opgegeven voor het volgen van een door opdrachtnemer georganiseerd(e) cursus/symposium/coachingstraject en daartoe met opdrachtnemer een overeenkomst heeft gesloten.
Cursist: degene die als feitelijke deelnemer van een cursus/symposium/coachingstraject is opgegeven. Overeenkomst: het contract tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over het volgen door een cursist van een cursus/symposium/coachingstraject welke is/wordt georganiseerd door opdrachtnemer.

Artikel 2: Voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij opdrachtnemer als zodanig partij is. Algemene voorwaarden van opdrachtgevers gelden niet, tenzij die door opdrachtnemer schriftelijk zijn aanvaard.
2. Aanvullingen op, of afwijkingen van, deze voorwaarden gelden uitsluitend indien zij schriftelijk zijn bevestigd.
3. In geval één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden nietig of vernietigd zijn, zullen de overige bepalingen van de voorwaarden volledig van toepassing zijn en verplichten partijen zich in plaats van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen die zo dicht mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling benaderen.

Artikel 3: Aanmelding, inschrijving en totstandkoming overeenkomst
1. Aanmelding voor een cursus/symposium/coachingstraject dient schriftelijk/digitaal te geschieden middels het door opdrachtnemer voorgeschreven en door opdrachtgever volledig ingevulde aanmeldingsformulier, tenzij een andere wijze van aanmelding is overeengekomen. De opdrachtgever staat in voor de juistheid van de daarbij of in aanvulling daarop door hem verschafte gegevens.
2. Toelating tot een cursus/symposium/coachingstraject geschiedt in volgorde van binnenkomst van de aanmeldings- /inschrijvingsformulieren.
3. De overeenkomst komt tot stand door verzending door opdrachtnemer van de schriftelijke/digitale bevestiging van de inschrijving van een cursist.

Artikel 4: Annulering, opschorting, ontbinding
1. Bij annulering door opdrachtgever tot 1 maand voor de eerste cursusdag is 10% van het cursusgeld verschuldigd, met een minimum van € 200,-. Bij annulering binnen 1 maand voor de eerste cursusdag dienen de cursusgelden volledig te worden voldaan en bestaat geen recht of aanspraak op terugbetaling daarvan.
2. Opdrachtgever kan in plaats van de oorspronkelijk opgegeven cursist een vervanger laten deelnemen aan de cursus/symposium/coachingstraject, tenzij dit naar redelijk oordeel van opdrachtnemer bezwaarlijk is, gelet op de aard en inrichting van de cursus/symposium/coachingstraject en/of het opleidingsniveau en/of de persoon van de vervanger. 3. Opdrachtnemer streeft ernaar om de cursus/symposium/coachingstraject te laten verlopen op de vooraf aangegeven wijze. Het is opdrachtgever echter toegestaan om, indien omstandigheden, niet beperkt tot situaties van overmacht, daartoe wijzigingen aan te brengen in het programma, locaties en data. Een dergelijke wijziging leidt niet tot schadeplichtigheid aan de zijde van opdrachtnemer.
4. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst te annuleren indien naar zijn oordeel onvoldoende cursisten zijn ingeschreven voor de betreffende cursus/symposium/coachingstraject, in welk geval de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het voor de cursus/symposium/coachingstraject aan opdrachtnemer betaalde cursusgeld.
5. Opdrachtnemer is, te zijnen keuze, gerechtigd de overeenkomst geheel of te dele te ontbinden of op te schorten in geval van (tijdelijke) overmacht, waaronder mede te verstaan ziekte van docenten, stakingen, bedrijfsbezettingen en brand. Ontbinding leidt niet tot schadeplichtigheid aan de zijde van opdrachtnemer, doch geeft opdrachtgever aanspraak op terugbetaling van een evenredig deel van het aan opdrachtnemer betaalde cursusgeld.

Artikel 5: Verplichtingen van opdrachtnemer ter zake de uitvoering van de overeenkomst
Opdrachtnemer zal bij de uitvoering van deze overeenkomst de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen en zich inspannen om die kwaliteit te leveren die in redelijkheid van haar kan worden verlangd.

Artikel 6: Betaling
1. Opdrachtnemer zal de cursusgelden en eventuele bijkomende kosten in rekening brengen middels zending van een factuur naar het door de opdrachtgever opgegeven factuuradres. Facturering op deze wijze laat onverlet de betalingsverplichting van de opdrachtgever, indien tenaamstelling en adres anders zijn dan die van opdrachtgever.
2. Betaling van facturen dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum doch uiterlijk de dag voorafgaand aan de aanvang van de cursus/symposium/coachingstraject. Verrekening is niet toegestaan.
3. Bij overschrijding van de betalingstermijn zal de opdrachtgever van rechtswege in verzuim zijn en rente verschuldigd zijn van 1% per maand, te berekenen over het factuurbedrag tot het moment van algehele voldoening.
4. Bij niet volledige betaling binnen de gestelde termijn zal de opdrachtgever gehouden zijn tot vergoeding buitengerechtelijke kosten ter hoogte van 15% van het onbetaald gelaten bedrag, met een minimum van € 250,-.
5. Tenzij anders aangegeven zijn bedragen aangeduid exclusief BTW.

Artikel 7: Gedrag, toegang en identificatieplicht
1. Opdrachtgever staat ervoor in dat door hem ingeschreven cursist zich houdt aan de algemeen gebruikelijke normen en fatsoensregels, alsmede aan richtlijnen en aanwijzingen die door opdrachtnemer en/of de docent in het kader van de uitvoering van de overeenkomst worden gegeven.
2. Cursisten dienen op eerste verzoek van opdrachtnemer en/of de docent een legitimatiebewijs te tonen.
3. Opdrachtnemer is gerechtigd aan de cursist de toegang tot de cursus te ontzeggen:` – zolang volledige betaling van het cursusgeld niet volledig is voldaan; – zolang de cursist niet voldoet aan de vereiste vooropleiding; – indien de cursist handelt in strijd met het bepaalde in de leden 1 en 2, of in het verleden aan cursussen heeft deelgenomen, op een wijze die niet in overeenstemming is met de eisen ie daaraan in redelijkheid door opdrachtnemer mogen worden gesteld.
4. De docent is gerechtigd een cursist de toegang tot de ruimte waarin de cursus/symposium/coachingstraject wordt gehouden te ontzeggen wegens handelen in strijd met de leden 1 en 2, of indien opdrachtgever de cursist de toegang tot de cursus heeft ontzegd. De opdrachtgever staat er in dat geval voor in dat de cursist de betreffende ruimte verlaat en verlaten houdt.
5. Ontzegging van de toegang als bedoeld in de leden 3 en 4 laten de betalingsverplichting van opdrachtgever onverlet.

Artikel 8: Beperking aansprakelijkheid
1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van opdrachtgever en/of van de door opdrachtgever ingeschreven cursist ontstaan bij de uitvoering van de overeenkomst, behoudens in gevallen waarin die schade opzettelijk door opdrachtnemer of door grove schuld van opdrachtnemer is veroorzaakt.
2. Opdrachtnemer zal niet aansprakelijk zijn voor schade die is ontstaan ten gevolge van handelingen van door hem ingeschakelde docenten, overige (hulp)personen, of medecursisten, tenzij die schade opzettelijk dan wel wegens grove schuld is veroorzaakt en aan opdrachtnemer is toe te rekenen.
3. Opdrachtnemer zal niet aansprakelijk zijn voor schade ontstaan door zaken waarvan opdrachtnemer zich bedient. 4. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag dat in een voorkomend geval door diens (aansprakelijkheids)verzekeraar wordt uitgekeerd, verhoogd met het eigen risico.
5. Indien schade niet onder verzekeringsdekking valt, zal de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt zijn tot maximaal het bedrag dat in verband met de betreffende cursus/symposium/coachingstraject per cursist in rekening is gebracht.
6. Opdrachtgever is niet gehouden andere dan directe schade (kosten ter vaststelling schade en aansprakelijkheid, ter verkrijging van voldoening buiten rechte, en ter beperking van schade) te vergoeden.

Artikel 9: termijnen voor reclame en aansprakelijkheid
Reclames en aansprakelijkstellingen ter zake een (vermeende) tekortkoming in de nakoming door opdrachtnemer dienen, op straffe van verval van enig recht, binnen dertig dagen nadat een gebrek redelijkerwijs bekend had kunnen zijn, doch in ieder geval binnen 1 jaar na de tekortkoming, schriftelijk ter kennis te zijn gebracht bij opdrachtnemer.

Artikel 10: Auteursrechten
Verstrekking en/of ter beschikking stelling aan cursisten van auteursrechtelijk beschermde werken/teksten/stukken/materialen, betekent op geen enkele wijze overdracht van de auteursrechten die daarop rusten, of een gebruiksrecht dat verder gaat dan op grond van de auteurswet is toegestaan.

Artikel 11: Vertrouwelijkheid/geheimhouding
Opdrachtgever zal zonder toestemming van opdrachtnemer niet naar buiten treden met mededelingen over deze overeenkomst, over privacy gevoelige gegevens of over interne aangelegenheden van de wederzijdse ondernemingen, waarvan zij het vertrouwelijke karakter kennen of kunnen begrijpen. Deze bepaling blijft ook na de beëindiging van deze overeenkomst van kracht.

Artikel 12: Relatiebestand
1. Opdrachtgever geeft mede namens de cursist toestemming om naam, adresgegevens en overige relevante gegevens van beiden op te nemen in het relatiebestand van opdrachtnemer, teneinde door laatstgenoemde te worden gebruikt om dezen onder meer te informeren over cursussen/opleidingen/trainingen/symposia en voor doeleinden van persoonlijke ontwikkeling.
2. Op eerste verzoek van opdrachtgever en/of cursist worden adresgegevens als in lid 1 bedoeld uit het relatiebestand verwijderd, behalve indien de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of voor het nemen van precontractuele maatregelen naar aanleiding van een verzoek van de betrokkene en die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst en/of de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de opdrachtnemer of van een derde aan wie de gegevens zijn verstrekt, tenzij het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene, in het bijzonder het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, prevaleert.

Artikel 13: Examens
1. Naast het afnemen van eigen examens, leidt Briks ook op voor examens van derden. De cursist dient zelf zorg te dragen voor tijdige aanmelding en/of inschrijving voor het examen bij de examinerende instantie. In de meeste gevallen brengt de examinerende instantie bij de cursist een geldbedrag in rekening voor het examen. Dit bedrag is niet opgenomen in het cursusgeld.
2. Op de website wordt kenbaar gemaakt aan welke cursussen een examen verbonden is en wie de verantwoordelijke exameninstantie is.

Artikel 14: Intellectuele eigendomsrechten
1. De intellectuele eigendomsrechten op de door Briks geproduceerd studiemateriaal blijven, ongeacht de vorm waarin dit geleverd is (in print, digitaal of anderszins) te allen tijde bij Briks.
2. Gebruik van studiemateriaal anders dan voor de eigen studie is niet toegestaan, evenmin als het verkopen of afstaan daarvan aan derden.

Artikel 15: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Voor zover afwijking van competentieregels is toegestaan, zullen geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch, tenzij opdrachtnemer als vorderende partij ervoor kiest de zaak voor te leggen aan de volgens de wettelijke competentieregels bevoegde rechter.

Klachtenregeling Briks d.d. 9 december 2016

Artikel 1
In deze regeling wordt verstaan onder:

 1. Opleidingsinstituut: Briks Advies B.V., gevestigd aan de Borne 18, 5481 XR Schijndel;
 2. Klager: een (ex-)cursist, een (ex)opdrachtgever dan wel degene die namens een locatie waar de cursus plaats vond klachten heeft over het gebruik van deze locatie voor, tijdens of na de cursus door het opleidingsinstituut (niet door de cursisten);
 3. Klacht: klacht over gedragingen en beslissingen dan wel het nalaten van gedragingen en het niet nemen van beslissingen door docenten van Briks Advies B.V.;
 4. Contactpersoon: de heer H.M.I. van Waes, directeur van Briks Advies B.V..

Artikel 2

 1. Klager heeft het recht om over gedragingen en beslissingen dan wel het nalaten van gedragingen en het niet nemen van beslissingen een klacht in te dienen bij het opleidingsinstituut.
 2. Een gedraging en beslissingen dan wel het nalaten van gedragingen en het niet nemen van beslissingen van een persoon, werkzaam onder de verantwoordelijkheid van het opleidingsinstituut wordt aangemerkt als een gedraging van het opleidingsinstituut.

Artikel 3
Het opleidingsinstituut draagt zorg voor een behoorlijke behandeling van klachten over gedragingen en beslissingen dan wel het nalaten van gedragingen en het niet nemen van beslissingen door het opleidingsinstituut alsmede van degenen die onder verantwoordelijkheid van het opleidingsinstituut werkzaam zijn of waren.

Artikel 4

 1. Een klacht dient schriftelijk te worden ingediend.
 2. Het klaagschrift wordt ondertekend en bevat ten minste:
 3. de naam en het adres van de indiener;
 4. de dagtekening;
 5. een omschrijving van de gedraging en beslissingen dan wel het nalaten van gedragingen en het niet nemen van beslissingen waartegen de klacht is gericht.

Artikel 5
Zodra het opleidingsinstituut naar tevredenheid van de klager aan diens klacht tegemoet is gekomen, vervalt de verplichting tot het verder toepassen van deze klachtenregeling. Het opleidingsinstituut bevestigt in dat geval de overeengekomen tegemoetkoming schriftelijk aan de klager. Deze op zijn beurt tekent de tegemoetkoming voor akkoord en retourneert deze vervolgens aan het opleidingsinstituut met de antwoordenveloppe die is bijgevoegd.

Artikel 6
Het opleidingsinstituut bevestigt de ontvangst van het klaagschrift schriftelijk binnen tien werkdagen.

Artikel 7
De behandeling van de klacht geschiedt in eerste instantie door de heer H.M.I. van Waes, directeur van Briks Advies B.V.. De klacht wordt tevens voorgelegd aan een onafhankelijke (inhoudelijke) derde (de heer H. van Egmond, Geregeld B.V.).

Artikel 8
Het opleidingsinstituut is niet verplicht de klacht te behandelen indien zij betrekking heeft op een gedragingen en beslissingen dan wel het nalaten van gedragingen en het niet nemen van beslissingen:

 1. waarover reeds eerder een klacht is ingediend die met inachtneming van deze klachtenregeling is behandeld;
 2. die langer dan een jaar voor indiening van de klacht heeft plaatsgevonden;
 3. waartegen door de klager beroep had kunnen worden ingesteld;
 4. waartegen door de klager beroep kan worden ingesteld of is ingesteld;
 5. die door het instellen van een procedure aan het oordeel van een andere rechterlijke instantie dan een administratieve rechter onderworpen is, dan wel onderworpen is.

Artikel 9
Aan degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, wordt een afschrift van het klaagschrift alsmede van de daarbij meegezonden stukken toegezonden.

Artikel 10

 1. Het opleidingsinstituut stelt de klager en degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, in de gelegenheid te worden gehoord.
 2. Van het horen van de klager kan worden afgezien indien de klacht kennelijk ongegrond is dan wel indien de klager heeft verklaard geen gebruik te willen maken van het recht te worden gehoord.
 3. Van het horen wordt een verslag gemaakt.

Artikel 11

 1. Het opleidingsinstituut handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van het klaagschrift.
 2. Het opleidingsinstituut kan de afhandeling voor ten hoogste vier weken verdagen. Van de verdaging wordt schriftelijk mededeling gedaan aan de klager en aan degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft.
 3. Verder uitstel is mogelijk voor zover de klager daarmee schriftelijk instemt.

Artikel 12

 1. Het opleidingsinstituut stelt de klager schriftelijk en gemotiveerd in kennis van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht, zijn oordeel daarover alsmede van de eventuele conclusies die het daaraan verbindt.
 2. Bij de kennisgeving wordt vermeld dat indien klager het niet eens is met de afhandeling van de klacht hij dit binnen vier weken schriftelijk aan kan geven. In dat geval zal de klacht in handen gegeven worden van een onafhankelijke (inhoudelijke) derde.
 3. De uitspraak van de onafhankelijke (inhoudelijke) derde is bindend voor alle partijen.

Artikel 13
Het opleidingsinstituut draagt zorg voor registratie van de ingediende schriftelijke klachten. Vanzelfsprekend worden alle klachten vertrouwelijk behandeld. Klachten inclusief opvolgende correspondentie en besluit worden bewaard gedurende 2 jaar.