Bouwbesluit wordt Besluit bouwwerken leefomgeving

De voorschriften uit het vigerende Bouwbesluit worden straks opgenomen in het nieuwe Besluit bouwwerken leefomgeving.

We hebben vanuit het omgevingsrecht momenteel meer dan 100 Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s) tot onze beschikking. Met de introductie van de Omgevingswet (welke naar verwachting in 2018 van kracht zal gaan) wordt het aantal AMvB’s, zoals het zich nu aan laat zien, teruggebracht naar vier uitvoeringsbesluiten. In de nieuwe uitvoeringsbesluiten worden definities daar waar mogelijk gelijkgetrokken en een stevig aantal voorschriften zal worden geschrapt. Eén van deze vier uitvoeringsbesluiten wordt het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Dit uitvoeringsbesluit komt in plaats van het huidige Bouwbesluit. Schematisch komt de structuur er dan als volgt uit te zien. Ondanks het feit dat er geen schokkende wijzigingen worden aangekondigd zijn er met betrekking tot brandveiligheid toch wel een aantal opmerkelijke zaken te melden. Briks heeft ze voor u op een rijtje gezet.

Bbl
Doel en uitgangspunten
Het doel en de uitgangspunten voor brandveiligheid staan niet meer vernoemd in het algemeen deel van de toelichting. Zo wordt niet meer aangegeven dat men met betrekking tot de voorschriften inzake brandveiligheid uit gaat van het normatief brandverloop (0-15-30-60 minuten). Omdat de voorschriften zoals vluchtveiligheid en beperking uitbreiding van brand direct gekoppeld waren aan het normatief brandverloop was dit ook altijd het uitgangspunt bij het beoordelen van afwijkingen of gelijkwaardigheden. Het is hierdoor met het van kracht worden van het nieuwe Besluit lastiger om gelijkwaardige oplossingen te onderbouwen of te beoordelen.

Het van rechtens verkregen niveau
De voorschriften op basis van het rechtens verkregen niveau zijn niet gewijzigd. Dit blijft dus ook in de toekomst zorgelijke situaties opleveren bij transformaties van gebouwen. Bijvoorbeeld bij transformatie van kantoor naar woningen waarbij men bij het toepassen uit mag gaan van het bestaande bouw niveau, omdat voor de nieuwe woonfunctie geen van rechtens verkregen niveau aanwezig is.

Bestaande bouw
Het niveau bestaande bouw heeft in het nieuwe Besluit terecht een meer prominente rol gekregen. Het overgrote deel van onze gebouwen zijn natuurlijk ook bestaande gebouwen. De voorschriften voor het niveau bestaande bouw staan nu in een apart hoofdstuk. Voorschriften voor brandbeveiligingsinstallaties worden nu voor het niveau bestaande bouw apart omschreven. Wel wordt hierdoor wellicht onterecht de suggestie gewekt dat men een veilig gebouw bezit of gebruikt wanneer men aan de minimale eisen van het niveau bestaande bouw voldoet.

Woonzorgfuncties
Er zijn enkele nieuwe sub-gebruiksfuncties toegevoegd. Dit zijn onder andere zorgclusterwoning en groepszorgwoningen. Deze woonzorgfuncties waren voorheen enkel terug te vinden in de toelichting van het Bouwbesluit. Nieuw zijn overigens ook de begrippen celeenheid en brandvoorschriftengebied.
Verder is ook een kapstok artikel voor veiligheidsrisico’s bij een brand, ramp of crisis toegevoegd. Het brandvoorschriften gebied en het artikel voor veiligheidsrisico’s bij brand moet men plaatsen bij het deelgebied externe veiligheid.

Gebruik materialen
Er wordt gesteld dat ook met betrekking tot de ontwikkeling van rook ook aan de kernen van constructie onderdelen eisen kunnen worden gesteld. Dit lijkt een goede ontwikkeling, omdat tot op heden voor gevels enkel eisen worden gesteld aan de materialen welke grenzen aan de buitenlucht. Brand kan zich daarom vaak uitbreiden via isolatiematerialen. Er wordt hiervoor echter verwezen naar de ministeriele regeling, maar die is nog niet aanwezig.

Brandcompartimenten
Voor de WBDBO eis met betrekking tot spiegelsymmetrie wordt vanaf nu vereist dat de aanvrager / bouwer zelf minimaal de helft van de WBDBO voor zijn rekening neemt. Er mag dus niet meer enkel van buiten naar binnen worden gerekend, zoals dat nu formeel wel toegestaan was. Dit zal in veel gevallen wel leiden tot zwaarder eisen aan de constructie van het gebouw.

Weerstand tegen rookdoorgang
De term weerstand tegen rookdoorgang is terug van weggeweest bij het niveau nieuwbouw. Er wordt aangegeven dat deze eis op te scheidingsconstructies tussen brand en sub-compartimenten van toepassing is. Via de NEN 6075 artikel 5.3.3 wordt gesteld dat openingen, zoals brandkleppen en roosters, bij rookontwikkeling zelfsluitend moeten worden uitgevoerd. Belangrijk is dat de eis aan de weerstand tegen rookdoorgang stevig zal worden aangescherpt. Er wordt in de voorschriften een verschil gemaakt in koude rook (SA) en warme rook (S200) vanuit de nieuwbouwartikelen wordt aangegeven aan welke eis moet worden voldaan (SA of S200).

Vluchten
De opvang en doorstroomcapaciteit van vluchtroutes, welke voorheen terug te vinden was in de Regeling Bouwbesluit, is nu opgenomen in de voorschriften voor nieuwbouw. Bij bestaande bouw is de opvang en doorstroomcapaciteit van vluchtroutes om begrijpelijke reden achterwegen gelaten.

Zelfsluitende deuren Portiekflatsituatie
Voordeuren van nieuw te bouwen woningen welke voldoen aan de portiekflatsituaties moeten zelfsluitend worden uitgevoerd. Dit voorschrift was voorheen opgenomen in de Regeling Bouwbesluit en werd daarom nog al eens over het hoofd gezien.

Gebruiksmelding / gebruiksvergunning
De gebruiksvergunning (vergunning activiteit brandveilig gebruik) komt te vervallen. Er zijn straks enkel nog gebruiksmeldingsplichtige gebouwen. Voor kantoor- en industriefuncties wordt een grens van 150 personen aangehouden. Woonfuncties voor zorg worden nu gebruiksmeldingsplichtig. Voorheen waren woonfuncties voor zorg in de meeste gevallen niet gebruiksmeldingsplichtig.

Brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties
Bij brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties wordt niet meer direct verwezen naar de NEN 2654, maar wordt met het ingaan van het nieuwe Besluit nog maar eenmaal in de 3 jaar adequaat onderhoud voorgeschreven.
Bij logies zonder 24-uurs bewaking moet bij een brandalarm direct het ontruimingssignaal in het gehele gebouw worden geactiveerd. Dit voorschrift was voorheen enkel terug te vinden in de Regeling Bouwbesluit.

Ontruiming bij brand / ontruimingsplan
De zaken rondom ontruimingen en ontruimingsplannen worden in het nieuwe Besluit uitvoeriger omschreven. Zo wordt aangegeven dat bij een logiesfunctie, waar sprake is van 24-uurs bewaking, een functionaris aanwezig moet zijn op het eigen perceel en op een afstand van ten hoogste 100m vanaf de toegang van het betreffende logiesgebouw.

Draagbare blusmiddelen
De eis om draagbare blusmiddelen toe te passen daar waar brandslanghaspels onvoldoende dekking geven is niet meer opgenomen in het nieuwe Besluit.

Seminar 20-9

Briks organiseert op dinsdag 20 september een GRATIS seminar “Bbl: het nieuwe Bouwbesluit”. De sprekers Johan Jansen en Hajé van Egmond behandelen onder andere de vragen: Wat verandert er dan allemaal? Hoe kun je je daar op voorbereiden? Klik hier om in te schrijven voor dit gratis seminar.