Milieu

De afdeling Milieu handhaaft de Wet Bodembescherming. Bijvoorbeeld door toezicht op grondverplaatsingen, gebruik van bouwstoffen op/in de bodem en bij bodemsanering. Een grondverplaatsing of bodemsanering moet vooraf gemeld worden. Ook bij illegaal afval storten of het opzettelijk vervuilen van het milieu, treedt de afdeling Milieu handhavend op. Bij toezicht en handhaving werkt de gemeente samen met politie, Rijkswaterstaat, Waterschap, provincie en de inspectiediensten van de ministeries.

Momenteel hebben we de volgende vacatures openstaan:

Vergunningverlener Milieu

Als Vergunningverlener Milieu ben je verantwoordelijk voor kwalitatief goede en tijdige afhandeling van aanvragen voor vergunningen, ontheffingen en meldingen in het kader van de Wet Milieubeheer (Wm) en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

Inspecteur Milieu

Als Inspecteur Milieu houd je toezicht op de naleving van de milieuregels bij bedrijven in alle branches. Ook informeer je bedrijven over de milieuregels. Je handelt meldingen af waarmee bedrijven aangeven welke activiteiten ze gaan uitvoeren.