Wet VTH in werking

De wet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) treedt vandaag in werking. Woensdag 13 april 2016 is de tekst gepubliceerd in de Staatscourant. Gemeenten en provincies moeten nu een verordening kwaliteit VTH opstellen en door de gemeenteraad laten vaststellen. De verordening dient output- en outcomedoelen voor de Wabotaken te bevatten. De kwaliteitscriteria 2.1 geven richting aan de kwaliteit van de uitvoering van taken van vergunningverlening, toezicht en handhaving.

Het doel van de wet VTH is een veilige en gezonde leefomgeving, door het bevorderen van de kwaliteit en samenwerking bij de uitvoering en handhaving van het omgevingsrecht. De wet VTH regelt de randvoorwaarden voor gemeenten en provincies om tot een hogere kwaliteit van handhaving te komen. De kwaliteit van het basistakenpakket van de omgevingsdiensten en veiligheidsregio’s wordt vastgelegd.

Een onderdeel van de stelselherziening is de verbetering van de afstemming en informatie-uitwisseling tussen provincies, gemeenten, waterschappen, het openbaar ministerie (OM), politie en de rijkstoezichtshouders. Er is een plicht om wederzijds informatie uit te wisselen en periodiek regionaal af te stemmen over handhavingsprioriteiten en programma’s.
Er komt ook nog een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) en een wijziging van het Besluit Omgevingsrecht. Die onder de Omgevingswet komen te vallen. Daarin wordt een vertaalslag gemaakt van het basistakenpakket naar het Besluit Omgevingsrecht (Bor). Ook worden procescriteria opgenomen voor vergunningverlening.

Briks kan ondersteunen bij het opstellen en implementeren van uw gemeentelijke verordening VTH. Daarnaast kunnen wij een impactanalyse uitvoeren. Wat betekenen de kwaliteitscriteria 2.1 voor uw organisatie? Na de analyse maken we concrete ontwikkelplannen, zowel voor de afdeling als persoonlijke ontwikkelplannen voor uw medewerkers.