Wabo toetsing

Door de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) zijn aanvragen voor tal van vergunningen, ontheffingen en meldingen voor de fysieke leefomgeving sinds 2010 gebundeld in één omgevingsvergunning. Een vergunning op het gebied van de fysieke leefomgeving kan betrekking hebben op verschillende werkvelden (bouwen, wonen, milieu, natuur e.d.) en op verschillende wijzen tot stand komen (reguliere procedure, uitgebreide procedure, melding e.d.).

  Een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen wordt altijd getoetst aan de geldende planologische regelgeving, zijnde een bestemmingsplan of beheersverordening. De vergunningverlener of casemanager Wabo, toetst deze complete aanvraag aan de geldende wet- en regelgeving (onder andere het Bouwbesluit).

  Opdracht

  Bij gemeenten of omgevingsdiensten die verantwoordelijk zijn voor het toetsen van de omgevingsvergunning bouw kan er extra capaciteit nodig zijn. Denk hierbij aan (tijdelijke) uitval van een medewerker, wanneer er behoefte is aan een inhaalslag of als er achterstanden zijn ontstaan. Briks voorziet op bij diverse gemeenten en omgevingsdiensten in deze ‘flexibele’ behoefte.

  Aanpak

  Vanuit interim basis wordt een adviseur van Briks gedetacheerd bij een gemeente of omgevingsdienst, waarbij zelfstandig en vanuit het zaaksysteem van de opdrachtgever aanvragen voor een omgevingsvergunning worden getoetst.

  Resultaat

  Briks zorgt voor een adequate en deskundige afhandeling van het dossier. Er wordt hierbij rekening gehouden met nadere eisen en mogelijke regionale (of lokale) beleidsrichtlijnen die gelden bij de opdrachtgevers.

  Per 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet inwerking. Daarbij zal ook een overgangsrecht van omgevingsvergunningen Wabo naar omgevingsvergunningen Omgevingswet van kracht zijn. De adviseurs van Briks zijn op de hoogte van de nieuwe omgevingswet.