Brandveiligheids-controles

Het is de taak van de overheid om de brandveiligheid van gebouwen te waarborgen. Naast brandveilig bouwen is brandveilig gebruik essentieel. De mate van brandveiligheid is namelijk voor een belangrijk deel afhankelijk van het gebruik van een bouwwerk en de voorzieningen in de dagelijkse praktijk. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan het vrijhouden van vluchtwegen, bereikbaarheid van brandbestrijdingsmiddelen en een goede werking van brandveiligheidsinstallaties.

  Opdracht

  Om in de gebruiksfase van een bouwwerk het gewenste niveau van brandveiligheid te kunnen handhaven voeren veiligheidsregio’s en gemeenten in Nederland brandveiligheidscontroles uit. Voor diverse veiligheidsregio’s en gemeenten voert Briks deze brandveiligheidscontroles uit. Deze controles kunnen zowel op projectbasis, als op interim basis worden uitgevoerd.

  Op projectbasis wordt er door de veiligheidsregio of gemeente een objectenlijst aangeleverd van te controleren objecten. Briks doorloopt het gehele controleproces en sluit hierbij aan op het afspraken en het proces van de opdrachtgevers. Vanuit interim basis wordt een brandveiligheidsinspecteur van Briks gedetacheerd bij een veiligheidsregio of gemeente, waarbij zelfstandig controles worden uitgevoerd.

  Aanpak

  De focus van de controles is gericht op bouwkundige en gebruikstechnische brandveiligheid en documentatie betreffende periodiek onderhoud. Hiervoor worden de bouwwerken getoetst op de naleving van de verleende omgevingsvergunningen brandveilig gebruik en de gebruiksmelding. Tevens wordt vigerende wet- en regelgeving, zoals het Bouwbesluit en aangestuurde NEN-bladen, meegenomen. Voorafgaand aan de daadwerkelijke uitvoering vindt afstemming plaats met de opdrachtgever over mogelijke regionale (of lokale) beleidsrichtlijnen. Briks heeft de expertise in huis om brandveiligheidsvraagstukken op zowel een regelgerichte manier als een risicogerichte manier te toetsen en te handhaven.

  Nadat de controles zijn uitgevoerd stelt Briks een infographic op met daarin alle relevante informatie van de controles en de resultaten hiervan. De infographic kan gebruikt worden voor het opstellen van een jaarverslag voor het bevoegd gezag en de data kan gebruikt worden voor het jaarplan van het volgende jaar.

  Resultaat

  Door het uitvoeren van de brandveiligheidscontroles wordt de huidige status van het niveau van brandveiligheid bij diverse objecten beoordeeld. Daarbij worden knel- en verbeterpunten geïnventariseerd en gerapporteerd. Het uitvoeren van deze knel- en verbeterpunten verbeterd de brandveiligheid in de objecten, wat zorgt voor een brandveiligere leefomgeving. Daarnaast draagt het bij aan het brandveiligheidsbewustzijn van de gebruikers van een object.

  Niels is zelfsturend en heeft weinig inwerktijd nodig, zeker handig in deze corona tijd!

  Douwe van Werkhoven

  Toezichthouder Brandveiligheid bij Gemeente Noordoostpolder