Brandweerzorg en crisisbeheersing

Veiligheidsregio’s zijn sinds de invoering van de Wet veiligheidsregio’s (Wvr) in 2010 gegroeid tot professionele, herkenbare organisaties die een sleutelrol vervullen in de crisisbeheersing en brandweerzorg. Maar onze maatschappij verandert, net als de wereld om ons heen. Hedendaagse crises zijn in toenemende mate complex, grensoverschrijdend en meer dan alleen plaatsgebonden. Daarnaast is er een aanzienlijk verschil tussen de aanpak van een kort- en langdurende crises. Hierdoor is het noodzakelijk om de samenwerking te verbeteren tussen veiligheidsregio’s, gemeenten, crisispartners en het Rijk bij de aanpak van interregionale en (inter)nationale crises.

  Zoals de commissie Muller in haar evaluatie verslag van december 2020 aangeeft, is de aard van de werkzaamheden bij crisisbeheersing enerzijds en bij brandweerzorg anderzijds in toenemende mate verschillend. Brandweerzorg heeft een uitvoerend, vakinhoudelijk en vaak monodisciplinair karakter. Crisisbeheersing heeft in essentie een netwerktaak. Crisisbeheersing zorgt ervoor dat meerdere crisispartners samenwerken en geoefend zijn.

  Zowel voor crisisbeheersing als voor de brandweerzorg leiden de ontwikkelingen tot nieuwe uitdagingen. Een van de actuele ontwikkelingen is dat er aanbevelingen zijn tot een nieuwe wetgeving. Een onderdeel van deze nieuwe wetgeving is het realiseren van een grenzeloze samenwerking. De veiligheidsregio’s, maar ook andere organisaties die een rol spelen in de crisisbeheersing en de brandweerzorg, moeten over geografische, organisatorische, wettelijke en institutionele grenzen heen met elkaar samenwerken. De veiligheidsregio’s moeten zowel op het terrein van de crisisbeheersing als de brandweerzorg intensief samenwerken: met elkaar binnen de veiligheidsregio’s, met andere veiligheidsregio’s, met allerlei crisispartners, met het Rijk en zelfs internationaal. Het programma Versterking Crisisbeheersing en Brandweerzorg is ingericht om de uitwerking van de evaluatie en de visie van het kabinet verder uit te werken.

  (Door)ontwikkeling brandweerzorg

  De brandweer vormt een belangrijke spil in het stelsel van incidentbestrijding, rampenbestrijding en crisisbeheersing. Niettemin moet de brandweer in de toekomst voorbereid zijn op nieuwe (grote) incidenten met een impact buiten de eigen veiligheidsregio. Tegelijkertijd moet het substantiële deel van de hulpverlening en incidentbestrijding lokaal of regionaal niet uit het oog verloren worden. Ook dit deel zal worden geconfronteerd met nieuwe (brand)risico’s die om een andere benadering en risico-inschatting vragen.

  De komende jaren staat het bijhouden, analyseren en implementeren van de ontwikkelingen ten aanzien van de grenzeloze samenwerking en de hulpverlening en incidentbestrijding op lokaal en regionaal niveau hoog op de agenda van de veiligheidsregio’s. Er moet een vertaalslag gemaakt worden naar bruikbaar beleid dat bijdraagt aan een robuuste en wendbare operationele bedrijfsvoering. Daarnaast moet er een doorvertaling komen naar operationele plannen, procedures en regelingen.

  Briks ondersteunt verschillende veiligheidsregio’s bij de ontwikkelingen die op ze afkomen. We zorgen hierbij voor verbinding en een goede samenwerking tussen de diverse partijen en organisaties. We helpen bij verschillende vraagstukken en uitdagingen, en zoeken hierbij naar creatieve en gedragen oplossingen. Onze adviseurs spreken de juiste taal, zowel op operationeel-, tactisch-, als strategisch niveau.