COA & Brandveiligheid

Asielzoekers hebben bij aankomst in Nederland recht op opvang vanaf het moment dat ze asiel aanvragen totdat ze een verblijfsvergunning hebben of Nederland moeten verlaten. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) vangt hen op in opvangcentra, biedt basisvoorzieningen en begeleidt hen naar hun toekomst in Nederland of daarbuiten.

  Opdracht

  De accommodaties moeten, net zoals andere gebouwsoorten, voldoen aan de wettelijke eisen voor brandveiligheid. Dit gebeurt in zeer uiteenlopende gebouwsoorten (voormalige kazernes, kloosters, woongebouwen e.d.). Naast woon- en logiesfuncties is sprake van kantoorgedeelten. De gebouwen bestaan deels uit semi-permanente bouwwerken en deels uit permanente bouwwerken.

  Het is belangrijk dat de brandveiligheid gewaarborgd is in deze gebouwen. Als landelijke partner van het COA helpt Briks om de brandveiligheid van de bestaande en nieuwe accommodaties te inventariseren en hier advies over te geven.

  Aanpak

  Om ervoor te zorgen dat iedere locatie/accommodatie aan de huidige brandveiligheidseisen voldoet worden risicoanalyses uitgevoerd, maatregelen getroffen en de resultaten gewaarborgd. Dit betreft inspecties van alle accommodaties op het gebied van brandveiligheid. Op basis van de inspectie wordt geadviseerd over de te treffen voorzieningen (een afstemming tussen de bouwkundige, installatietechnische en organisatorische maatregelen (BIO)).

  Daar waar het relevant is, wordt tijdens de uitvoering aanvullend advies uitgebracht, rekening houdend met locatie specifieke bouwkundige randvoorwaarden. Het beleid ten aanzien van brandveiligheid wordt ook telkens aangepast aan de veranderende wet- en regelgeving.

  Resultaat

  Door de gestructureerde aanpak, de integrale kijk op brandveiligheid en de aanvullende maatwerk adviezen is de brandveiligheid in de gebouwen en opvangcentra van het COA verbetert en beter gewaarborgd.

  Ik heb Rik ervaren als een professionele projectleider die voor het COA heeft gewerkt. Door zijn parate kennis op het gebied van brandveiligheid is hij in staat om situaties snel te beoordelen en juist te adviseren. Rik is oplossingsgericht en weet zijn adviezen goed op papier te zetten. Rik is energiek, enthousiast en heeft een positieve inslag.

  Projectleider Brandveiligheid

  Centraal Orgaan opvang asielzoekers